ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

1 min read

ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුවට පැමිණීමට පෙර www.immigration.gov.lk වෙත පිවිස දිනයක් වෙන් කර ගැනීම අනිවාර්ය බව එම දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දන්වා සිටියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.